Υπογραφή Συμβάσεως μεταξύ της Ενώσεως των εταιρειών «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E. – PANSYSTEMS A.E.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (04/04/2007)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ’ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομεν τά κάτωθι:

Την 2-4-2007 υπεγράφη μεταξύ της Ενώσεως Εταιρειών «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.- PANSYSTEMS A.E.», στην οποία η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» συμμετέχει με ποσοστό (60%) και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» η υπ’ αριθμ. 481 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση βασικού Εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τις Ν.Α των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου», προκηρυχθέντος υπό της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. διακηρύξεως 6284/03-08-2005).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ενακοσίων τεσσαράκοντα και 0,7 (4.818.940,07), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως.

Το έργο αφορά στην:

α) Προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού πληροφορικής (PC’s, Printers, Scanners) για τις διευθύνσεις και υπηρεσίες των Ν.Α των στην ως άνω διακήρυξη αναφερομένων Περιφερειών και αμέσως σχετιζομένων με την υλοποίηση των έργων ΠΣΝΑ.

β) Προμήθεια και Εγκατάσταση του βασικού εξοπλισμού πληροφορικής Τοπικών Διακομιστών (Servers) σε κάθε φορέα/ υπηρεσία των ανωτέρω Ν.Α, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εξυπηρετήσεως των φορέων αυτών για υπηρεσίες και

γ) Υλοποίηση και εγκατάσταση των ευρυζωνικών υποδομών τοπικών δικτύων (LANS/ Δομημένη καλωδίωση) Δεδομένων και φωνής για όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι αναφερόμενες στην διακήρυξη υπηρεσίες των Ν.Α των Περιφερειών του έργου καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του σχετικού Εξοπλισμού.